WwW.G!zL!ÖzN€.€N!y!FoRuM.N€T

Hoşgeldiniz, Misafir.
Son Ziyaretiniz:
Toplam Mesajınız: 0


 

AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 coğrafya--bölgeler ve özellikleri..test

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek 
YazarMesaj
gizli_oznee
Administrator
Administrator
avatar

Erkek
Mesaj Sayısı : 1132
Yaş : 26
Nerden : mltyaa
Müzik Türü : :
Ruh Halim : :
ReP PuANı :
999 / 999999 / 999

Kayıt tarihi : 29/08/08

MesajKonu: coğrafya--bölgeler ve özellikleri..test   Perş. Kas. 27, 2008 2:16 pm

Turkiyefnin Co.rafi Bolgeleri
KAVRAM DERSHANELER. KAVRAM DERSHANELER.
1. Yazlar.n ya..fll. gecti.i yorelerde tar.mda sulmaa
sorunu yaflanmaz.
Buna gore, afla..daki bolumlerin hangisinde
'tar.mda sulama" onemli bir sorun de.ildir?
A) Orta F.rat B) Konya
C) Adana D) Do.u Karadeniz
E) Dicle
2. Afla..daki bolumlerin hangisinde pamuk tar.-
m. yap.lamaz?
A) Adana B) Orta F.rat
C) Do.u Karadeniz D) As.l Ege
E) Antalya
3. Afla..daki bolumlerin hangisinde ulafl.m.n yer
flekillerinden olumsuz yonde etkilenmedi.i
soylenebilir?
A) Konya B) Hakkari
C) Do.u Karadeniz D) Antalya
E) Bat. Karadeniz
4. Afla..da verilen bolumler ile c.kar.lan yeralt.
zenginlikleri efllefltirmelerinden hangisi yanl.
flt.r?
A) Bat. Karadeniz . Taflkomuru
B) Dicle . Petrol
C) Guney Marmara . Bor mineralleri
D) Orta Karadeniz . Demir
E) Do.u Karadeniz . Bak.r
5. Serac.l.k faaliyetlerinin en yayg.n oldu.u iki
bolge afla..dakilerden hangisidir?
A) Akdeniz . Ege
B) Ege . Karadeniz
C) Akdeniz . Guneydo.u Anadolu
D) Marmara . Akdeniz
E) Karadeniz . Akdeniz
6. . Da..n.k yerleflme yayg.nd.r.
. En cok gelir getiren iki urun f.nd.k ve cayd.r.
. Murgul bak.r yataklar. bu bolumde yer al.r.
Yukar.da ozellikleri verilen bolum afla..dakilerden
hangisidir?
A) Guney Marmara
B) Do.u Karadeniz
C) As.l Ege
D) Bat. Karadeniz
E) Orta Karadeniz
7. Karadeniz Bolgesinde kifli bafl.na duflen gelir Turkiye
ortalamas.n.n alt.ndad.r.
Afla..daki illerin hangisinde bu genelleme bozulur?
A) Artvin B) Kastamonu
C) Zonguldak D) Sinop
E) Bolu
8. Turkiye'nin en s.k ve en seyrek nufuslu bolumleri
afla..daki seceneklerin hangisinde do.ru
efllefltirilmifltir?
A) As.l Ege . Konya
B) Do.u Karadeniz . Y.ld.z Da.lar.
C) Catalca , Kocaeli . Hakkari
D) Adana . Antalya
E) Guney Marmara . Yukar. K.z.l.rmak
9. .c Anadolu Bolgesinin genifl alan.na ra.men
az nufuslanmas.nda afla..dakilerden hangisi
daha az etkili olmufltur?
A) K.fllar.n uzun ve sert gecmesi
B) Ulafl.m zorluklar.
C) Urun ceflidinin azl...
D) Ya..fl yetersizli.i
E) Gelir kaynaklar.n.n s.n.rl. olmas.
236
TEST 33 Turkiyefnin Co.rafi Bolgeleri BOLUM 12
KAVRAM DERSHANELER. KAVRAM DERSHANELER.
10. Afla..daki seceneklerin hangisinde Do.u Anadolu
Bolgesi'nde yer alan goller bir arada verilmifltir?
A) Tuz, C.ld.r, Bafa, Van
B) Sapanca, Ercek, Hazar, Manyas
C) C.ld.r, Ercek, Van, Hazar
D) Eber, Akflehir, Nemrut, Burdur
E) Ac.gol, Su.la, Nazik, C.ld.r
11. Afla..da verilen yorelerin hangisi kapal. havza
ozelli.i tafl.maz?
A) Van
B) Konya
C) Burdur
D) Ayd.n
E) Kars
12. Afla..daki co.rafi bolgelerin hangisinde y.ll.k
s.cakl.k fark. en fazlad.r?
A) Do.u Anadolu B) Ege C) Marmara
D) Akdeniz E) Karadeniz
13. Turkiyefnin co.rafi bolgeleriyle ilgili afla..daki
bilgilerden hangisi do.ru de.ildir?
A) Do.u Anadolu Bolgesi . Hidroelektrik potansiyeli
en yuksek bolge
B) Guneydo.u Anadolu Bolgesi . Kurakl...n en
fliddetli oldu.u bolge
C) Marmara Bolgesi . Do.al bitki ortusu en fazla
ceflitlilik gosteren bolge
D) Karadeniz Bolgesi . Tar.m urunlerinin en erken
olgunlaflt... bolge
E) Ege Bolgesi . K.y.lar. en uzun olan bolge
14. Turkiyefnin k.fllar.n en uzun surdu.u co.rafi
bolge afla..dakilerden hangisidir?
A) Karadeniz B) Marmara
C) Do.u Anadolu D) Ege
E) .c Anadolu
15. Afla..daki seceneklerin hangisinde Marmara
Bolgesi'nde yer alan goller bir arada verilmifltir?
A) Akflehir, .znik, Sapanca, Tortum
B) Sapanca, Manyas, B. Cekmece, .znik
C) C.ld.r, Tuz, Marmara, Eber
D) Sera, Bafa, Beyflehir, K. Cekmece
E) Terkos, .znik, Hazar, Bafra
16. Afla..daki ma.aralardan hangisi turizm ac.s.ndan
fazla onem tafl.maz?
A) Damlatafl B) .nsuyu C) Karain
D) Cennet E) Yar.mburgaz
17. Afla..daki yorelerin hangisinde kayak merkezi
yoktur?
A) Uluda. B) Palandoken
C) Kazda.. D) Kartalkaya
E) Erciyes
18. Afla..daki bolgelerin hangisinde flelale oluflumu
daha yayg.nd.r?
A) Ege B) Akdeniz
C) Marmara D) Guneydo.u Anadolu
E) .c Anadolu
237
Turkiyefnin Co.rafi Bolgeleri
KAVRAM DERSHANELER. KAVRAM DERSHANELER.
19. Ergene bolumunde afla..daki sanayi kollar.ndan
hangisi geliflmemifltir?
A) fieker B) Dokuma C) Aycicek ya..
D) .cki E) Otomotiv
20. Afla..daki bolumlerin hangisinde tar.msal hammaddeye
dayal. endustri faaliyetlerinde geliflme
en azd.r?
A) Guney Marmara
B) Orta Karadeniz
C) Erzurum . Kars
D) Adana
E) As.l Ege
21. Afla..daki bolumlerin hangisinde zeytin
yetifltirilemez?
A) Guney Marmara
B) Adana
C) Antalya
D) As.l Ege
E) Yukar. Sakarya
22. Turkiyefde meyve ve sebzelerin en gec olgunlaflt...
bolum afla..dakilerden hangisidir?
A) As.l Ege B) Antalya
C) Konya D) Erzurum . Kars
E) Dicle
23. Afla..daki bolumlerin hangisinde turuncgil
yetifltirilemez?
A) Adana B) K.y. Ege
C) Do.u Karadeniz D) Antalya
E) Bat. Karadeniz
24. Karadeniz Bolgesi, afla..dakilerin hangisinde
Turkiye'de ilk s.ray. almaz?
A) Orman varl...nda
B) K.y.lar.n.n uzunlu.unda
C) Cay ve f.nd.k uretiminde
D) Bal.kc.l.k faaliyetlerinde
E) Heyelan olaylar.n.n fazlal...nda
25. Turkiyefnin petrol c.kar.lan co.rafi bolgesinde
afla..daki tar.m urnlerinden hangisi yetifltirilmez?
A) Pamuk B) Bu.day C) F.nd.k
D) Tutun E) Mercimek
238
Turkiyefnin Co.rafi Bolgeleri
KAVRAM DERSHANELER. KAVRAM DERSHANELER.
1. Karadeniz Bolgesinin ozellikleri ile ilgili yarg.-
lardan yanl.fl olan. hangisidir?
A) Turkiye'de nufus yo.unlu.u en az olan bolgedir.
B) Nadasa ayr.lan topraklar azd.r.
C) Bat. bolumu d.fl.nda sanayi fazla geliflmemifltir.
D) K.y.da bal.kc.l.k onemli bir gecim kayna..d.r.
E) Orman varl... bak.m.ndan en zengin bolgedir.
2. Karadeniz Bolgemizin cok fazla ya..fl almas.nda;
I. Zengin orman varl...
II. Da.lar.n hakim ruzgar yonune dik uzanmas.
III. Denizin varl...
IV. Yukseltinin fazla olmas.
gibi faktorlerin hangileri daha fazla etkili olmufltur?
A) Yaln.z IV B) I ve IV C) II, III ve IV
D) III ve IV E) II ve IV
3. . Linyit
. Z.mparatafl.
. Civa
Madenlerinin tumunun c.kar.ld... bolum afla-
..dakilerden hangisidir?
A) Bat. Karadeniz
B) Catalca . Kocaeli
C) Adana
D) Guney Marmara
E) As.l Ege
4. Karadeniz Bolgesinde afla..daki sanayi kollar.
ndan hangisi bulunmaz?
A) Cay B) Ka..t C) Petro . kimya
D) fieker E) Sigara
5. . Taflkomuru
. Bak.r
. Linyit
Madenlerinin uretildi.i co.rafi bolge afla..dakilerden
hangisidir?
A) Marmara B) Guneydo.u Anadolu
C) Akdeniz D) Ege
E) Karadeniz
6. "Trabzon'da Sera ve Uzungol Bolu'da Abant ve
Yedigoller, Erzurum'da Tortum" gibi cok say.da
heyelan seti gollerinin varl..., Karadeniz Bolgesi
ile ilgili hangi yarg.y. do.rular?
A) Bolgenin bitki ortusunce fakir oldu.unu
B) Bolgenin bitki ortusunce zengin oldu.unu
C) Gocme ve heyelanlar.n yayg.nl...n.
D) Ruzgar afl.nd.rmas.n.n etkili oldu.unu
E) Ekili . dikili arazinin yayg.nl...n.
7. Afla..dakilerden hangisi Do.u Anadolu Bolgesi'ne
ait bir ozellik de.ildir?
A) En uzun k.fllar.n yafland... bolgedir.
B) Buyukbafl hayvanc.l...n en fazla yap.ld... bolgedir.
C) En seyrek nufuslu bolgemizdir.
D) Nadas topraklar.n.n en fazla oldu.u bolgedir.
E) En cok hidroelektirik enerjisi ureten bolgemizdir.
239
BOLUM 12 Turkiyefnin Co.rafi Bolgeleri TEST 34
KAVRAM DERSHANELER. KAVRAM DERSHANELER.
8. Marmara Bolgesinin Catalca . Kocaeli Bolumunde
yer alan gollerden en cok hangi alanda
yararlan.l.r?
A) .cme suyu temini
B) Su urunleri uretimi
C) Tar.mda sulama
D) Turizm
E) Hidroelektrik uretimi
9. Afla..daki tar.m urunlerinden hangisi As.l Ege
Bolumunde yetifltirilmez?
A) Tutun B) Muz C) Uzum
D) Zeytin E) Pamuk
10. Ege Bolgesifndeki yer flekillerinin uzan.fl ve
oluflumu uzerinde afla..dakilerden hangisi en
fazla etkili olmufltur?
A) Volkanizma
B) Dalga ve ak.nt.lar
C) Fiziksel parcalanma
D) Faylanma
E) Buzul afl.nd.rmas.
11. "Akarsular.n kimileri ise, denize dik uzanan da.lar.
n aras.nda act.klar. vadilerde menderesler cizerek
akarlar."
Afla..daki bolgelerden hangisi bu tur akarsulara
iyi ornek oluflturur?
A) Karadeniz B) Marmara
C) Ege D) Akdeniz
E) Guneydo.u Anadolu
12. Ege Bolgesinin hangi yoresinde pamuklu dokuma
sanayi fazla geliflmemifltir?
A) Afyon B) Nazilli C) Denizli
D) Ayd.n E) .zmir
13. . Y.ll.k s.cakl...n en yuksek
. Karstik flekillerin en yayg.n
. Boksit ve kukurt uretiminin en fazla
oldu.u co.rafi bolge afla..dakilerden hangisidir?
A) Ege
B) Akdeniz
C) Do.u Anadolu
D) Guneydo.u Anadolu
E) .c Anadolu
14. Do.u Anadolu Bolgesinde sebze tar.m.n.n cok
az ve yetersiz olmas.nda afla..dakilerden hangisinin
daha fazla etkili oldu.u soylenebilir?
A) Yazlar.n k.sa ve serin gecmesi
B) Akarsu a..n.n yayg.nl...
C) Gecim kaynaklar.n.n ceflitlili.i
D) Sebze tuketiminin azl...
E) Topraklar.n verimsiz olmas.
15. ".c Anadolu bolgesinin buyuk k.sm. sular.n. denize
gonderemez; ya bir gole dokulur ya da batakl.
kta kaybolup gider . Yani kapal. havza durumundad.
r."
Bunda afla..dakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Bolgeyi cevreleyen da.lar.n
B) Yaz.n buharlaflman.n fazla olmas.n.n
C) Platolar.n genifl yer tutmas.n.n
D) Arazi gecirimlili.inin
E) Yaz ya..fllar.n.n azl...n.n
240
Turkiyefnin Co.rafi Bolgeleri
KAVRAM DERSHANELER. KAVRAM DERSHANELER.
16. .c Anadolu Bolgesinde afla..da verilen tar.m
urunlerinden hangisinin uretimi en azd.r?
A) fiekerpancar. B) Bu.day
C) Baklagiller D) Tutun
E) Uzum
17. Karadeniz Bolgesinde s.rada.lar.n k.y.ya paralel
uzanmas. afla..dakilerden hangisini etkilememifltir?
A) Nufus da..l.fl.n.
B) Ulafl.m imkanlar.n.
C) Tar.m faaliyetlerini
D) K.y. flekillerini
E) Yeralt. zenginliklerinin da..l.fl.n.
18. Afla..dakilerden hangisi Karadeniz Bolgesinde
hukum suren iklime ba.l. olarak ortaya c.-
kan sonuclardan biri de.ildir?
A) Nadasa ayr.lan topraklar.n azl...
B) Turizm faaliyetlerinin az geliflmesi
C) Orman yang.nlar.n.n azl...
D) K.y.da bu.day.n yerine m.s.r.n ekilmesi
E) Ekili . dikili arazinin azl...
19. Akdeniz Bolgesi afla..daki tar.m urunlerinden
hangisinin uretiminde ilk s.ray. almaz?
A) Turuncgiller B) Muz C) Zeytin
D) Sebze E) Yerf.st...
20.
Yukar.daki tabloda co.rafi bolgelerin Turkiye
enerji tuketimindeki paylar. verilmifltir.
Grafi.e gore I ve VII numaralarla gosterilen
bolgeler hangileridir?
A) Akdeniz . Karadeniz
B) Marmara . .c Anadolu
C) .c Anadolu . Do.u Anadolu
D) Marmara . Do.u Anadolu
E) Akdeniz . Guneydo.u Anadolu
Bolge Turkiye Enerji
Tuketimindeki pay. (%)
I
II
III
IV
V
VI
VII
36.9
9.2
14.2
4.7
13.2
18.2
3.4
241
Turkiyefnin Co.rafi Bolgeleri
KAVRAM DERSHANELER. KAVRAM DERSHANELER.
1. Karadeniz Bolgesinde yurutulen afla..daki etkinliklerden
hangisinin ulke ekonomisine katk.
s. en azd.r?
A) Bal.kc.l.k B) Enerji uretimi
C) Hayvanc.l.k D) Ormanc.l.k
E) Turizm
2. Akdeniz Bolgesinin k.y. kesiminde afla..daki
urunlerden hangisinin yetiflme alan. do.al koflullar
yonunden di.erlerine gore daha s.n.rl.-
d.r?
A) Turuncgil B) Muz C) Zeytin
D) Pamuk E) Bu.day
3. Marmara Bolgesi ile ilgili afla..daki yarg.lardan
hangisi yanl.flt.r?
A) Ekonomik yonden en geliflmifl bolgedir.
B) Nufus yo.unlu.u en fazla olan bolgedir.
C) Linyitin en fazla c.kar.ld... bolgedir.
D) Kumes hayvanc.l...n.n en fazla geliflti.i bolgedir.
E) .klimin en fazla ceflitlilik gosterdi.i bolgedir.
4. Ya..fl iste.i yuksek olan bir tar.m urununu Ege
Bolgesinin hangi yoresinde yetifltirmek iyi sonuc
verir?
A) Gediz B) Afyon
C) Buyuk Menderes D) Bak.rcay
E) Mentefle
5. Afla..dakilerden hangisi Ege Bolgesi ile Akdeniz
Bolgesinin ortak ozelliklerinden biri de.ildir?
A) K.y. fleridinde Akdeniz ikliminin etkili olmas.
B) Tar.m urunlerinin ceflitlilik gostermesi
C) Turizm gelirlerinin yuksek olmas.
D) Serac.l.k faaliyetlerinin yap.lmas.
E) Ulafl.m a..n.n geliflmifl olmas.
6. Ege Bolgesi afla..daki tar.m urunlerinden hangisinin
uretiminde ilk s.ray. almaz?
A) Turuncgil B) .ncir C) Zeytin
D) Uzum E) Tutun
7. .c Anadolu Bolgesi yer flekilleriyle ilgili afla..-
daki yarg.lardan hangisi yanl.flt.r?
A) Platolar.n en genifl yer tuttu.u bolgedir.
B) Kuzeyi ve guneyi k.vr.ml. s.rada.larla cevrilmifltir.
C) Ortalama yukseltisi 1000 metre civar.ndad.r.
D) Guneyinde bir dizi halinde, volkanik da.lar
uzan.r.
E) Do.uya gidildikce yukselti azal.r.
8. Ege Bolgesinde akarsular.n do.u.bat. do.rultusunda
menderesler cizerek akt... gorulmektedir.
Bunda afla..dakilerden hangisi daha fazla etkili
olmufltur?
A) Yerflekilleri B) .klim
C) Matematik konum D) Bitki ortusu
E) Nufus da..l.fl.
9. Turkiyefnin co.rafi bolgeleriyle ilgili afla..daki
efllefltirmelerden hangisi yanl.flt.r?
A) Gunefl enerjisinden en az yararlan.lan bolge .
Karadeniz
B) Yunlu ve ipekli dokumac.l...n en geliflti.i bolge
. Marmara
C) Turizm gelirlerinin en yuksek oldu.u bolge .
Marmara
D) Don olaylar.n.n en az goruldu.u bolge . Guneydo.
u Anadolu
E) En az ya..fl alan bolge . .c Anadolu
10. Karadeniz Bolgesi ile ilgili afla..daki yarg.lardan
hangisi yanl.flt.r?
A) Kimyasal cozulmenin en yayg.n oldu.u bolgedir.
B) Kuflucuflu olarak en uzun k.y.lara sahiptir.
C) Sanayileflme bak.m.ndan Marmara'dan sonra
ikinci s.radad.r.
D) Ba..l nem ve bulutlulu.un en fazla oldu.u bolgedir.
E) Nadasa ayr.lan topraklar.n en az oldu.u bolgedir.
242
TEST 35 Turkiyefnin Co.rafi Bolgeleri BOLUM 12
KAVRAM DERSHANELER. KAVRAM DERSHANELER.
11. I. Muz
II. Boksit
III. Krom
IV. Pamuk
V. Zeytin
Yukar.dakilerden hangilerinin Turkiye'deki uretiminin
tumu Akdeniz Bolgesinden elde edilir?
A) I ve II B) II ve V C) III ve IV
D) I ve IV E) IV ve V
12. Afla..dakilerden hangisi Akdeniz Bolgesinde
yetifltirilen tar.m urunlerinin di.er bolgelerden
daha once olgunlaflmas.n.n nedenlerinden biridir?
A) Kaliteli tohum kullan.lmas.
B) Tar.mda makine kullan.m.n.n yayg.n olmas.
C) Yaz mevsiminin erken bafllamas.
D) Akarsu a..n.n s.k olmas.
E) Karstik arazinin yayg.nl...

_________________
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör http://gizlioznee.eniyiforum.net
 
coğrafya--bölgeler ve özellikleri..test
Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
WwW.G!zL!ÖzN€.€N!y!FoRuM.N€T :: Çöp Kutusu!! :: Çöp Kutusu!!-
Buraya geçin: